BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2105 TM/XNK
V/v bán xăng dầu sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Phúc đáp công văn số 956/UB-KKT ngày 25/6/2003 và 1051/UB-KKT ngày 8/7/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc nêu trên;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Xăng dầu là mặt hàng quản lý xuất nhập khẩu bằng chỉ tiêu xuất khẩu - nhập khẩu; chỉ những doanh nghiệp có chức năng mới được xuất nhập khẩu xăng dầu kể cả tạm nhập tái xuất và phải thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng. Chỉ được xuất nhập khẩu xăng dầu bằng đường chính ngạch, không được xuất nhập khẩu xăng dầu bằng đường tiểu ngạch.

Mặt khác hiện nay tình hình buôn lậu xăng dầu qua biên giới Việt Nam - Campuchia đang gia tăng, cần ngăn chặn kịp thời.

Vì những lý do trên, Bộ Thương mại không chấp thuận đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước phải giải thích để Bạn thực hiện việc nhập khẩu xăng dầu đúng với các quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam./.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ