BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2106/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc về C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải Quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 0441/HQĐN ngày 02/04/2007 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc liên quan đến C/O của lô hàng 04 xe ô tô Lexus 7 chỗ nhập khẩu của Công ty Thanh Tiến, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty Thanh Tiến nhập khẩu 04 xe ô tô Lexus mới 100% từ Mỹ về Việt Nam. Qua kiểm tra hồ sơ Hải quan do doanh nghiệp xuất trình (tờ khai hải quan, hợp đồng, hoá đơn thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ của các đại lý bán hàng,…) thể hiện hàng hoá có xuất xứ từ Mỹ. Lô hàng được vận chuyển thẳng từ Mỹ (cảng Long Beach) về Việt Nam. Trên tờ khai hải quan, công ty khai báo hàng có xuất xứ từ Mỹ và kiểm hoá viên sau khi kiểm tra xác nhận hàng đúng khai báo.

Việc công ty không xuất trình được C/O đúng quy định không hoàn toàn do lỗi của doanh nghiệp mà do lỗi của cơ quan cấp phép đầu tư. Tại thời điểm nhập khẩu việc xác định xuất xứ của 04 chiếc xe ô tô trên là Mỹ hay Nhật Bản không ảnh hưởng đến chính sách quản lý mặt hàng và chính sách thuế vì ô tô mới 100% không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu và Mỹ và Nhật Bản đều là những nước nằm trong danh sách các nước có thoả thuận về đối xử tối huệ quốc với Việt Nam.

Theo quy định tại điều 10, Nghị định 101/2001/NĐ-CP : việc kiểm tra xuất xứ phải căn cứ vào kết quả kiểm tra thực tế hàng hoá và bộ hồ sơ hải quan. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có dự án đầu tư, Tổng cục đồng ý cho 04 chiếc xe ô tô Lexus loại 7 chỗ nói trên của công ty Thanh Tiến nhập khẩu từ Mỹ về được hưởng mức thuế suất ưu đãi MFN theo biểu thuế tại thời điểm làm thủ tục hải quan nhập khẩu với điều kiện Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra xác định hồ sơ hải quan và thực tế hàng hoá đúng như những nội dung đề cập ở trên. Công ty Thanh Tiến phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện gian lận.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thanh Tiến
(Lô A Khu CN SXVLXD xã Hố Nai 03, huyện Trảng Bom, Đồng Nai)
- Lưu: VT, GSQL

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc