BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: Chính sách thuế
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1264/CT-KT1 ngày 11/03/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
1. Xác định mức miễn giảm thuế TNDN đối với Công ty cổ phần gốm sứ Toàn Quốc (Công ty Toàn Quốc):
Theo đề xuất của Cục Thuế tại công văn số 1264/CT-KT1 có nêu: “Công ty đang miễn thuế TNDN 2 năm (2005-2006) theo Giấy phép đầu tư; khi có Nghị định 164/2003/NĐ-CP , Thông tư số 88/2004/TT-BTC thì Công ty mới đăng ký chuyển sang miễn 3 năm, giảm 7 năm tiếp theo, tức là tiếp tục được miễn thêm 01 năm là năm 2007 và giảm 50% thuế TNDN phải nộp trong 7 năm tiếp theo từ năm 2008- 2014, thuế suất 15% trong suốt dự án 30 năm là đúng quy định”.
Việc phân tích như trên của Cục Thuế chưa có cơ sở pháp lý chắc chắn vì nếu công ty đã chọn miễn thuế TNDN 02 năm theo giấy phép thì hết năm 2006 công ty không được chuyển sang áp dụng theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007.
Đề nghị Cục Thuế căn cứ các quy định văn bản pháp luật có liên quan và điều kiện thực tế tại doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện.
2. Thuế GTGT đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khuyến mại nhưng không đăng ký với sở Công Thương (hoặc Bộ Công Thương):
Tại điểm 2.4 mục IV phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:
“2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ:

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất giãn dân chưa có sổ đỏ ? Nhờ người thân mua đất làm thế nào để đòi lại ?

a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng”.
Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc trường hợp Công ty men thực phẩm AB Mauri La Ngà (Công ty La Ngà) có chính sách khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật thương mại về hàng xúc tiến thương mại, Công ty La Ngà xuất hàng khuyến mại, chiết khấu cho khách hàng thì Công ty La Ngà phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.
Trường hợp Công ty La Ngà không có chính sách khuyến mại theo đúng quy định của pháp luật thương mại về hàng xúc tiến thương mại, thì khi xuất hàng cho khách hàng Công ty La Ngà phải lập hoá đơn,GTGT, trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.
Đề nghị Cục Thuế liên hệ với Sở Thương mại để có ý kiến trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP về hoạt động xúc tiến thương loại.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP gốm sứ Toàn Quốc;
- Công ty men thực phẩm AB Mauri La Ngà;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT (2b);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Cao Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Người nước ngoài có được mua đất khu công nghiệp ? Tổ chức nước ngoài mua đất tại Việt Nam ?