BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/TCT-KK
V/v: kê khai, khấu trừ và hoàn thuế trong trường hợp hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Trảlời công văn số 891/CT-KTT2 11/3/2014 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng và côngvăn số 891/TCTCHKVN ngày 24/3/2014 của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam vềviệc hoàn thuế trong trường hợp hợp nhất, chuyển đổi doanh nghiệp. Sau khi báocáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ quy định khoản 4 Điều 152 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căncứ hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 9; Khoản 2, Khoản 3 Điều 35 và Điều 49 Thông tưsố 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căncứ Điểm 4 Mục IV Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căncứ Khoản 4 Điều 16 Mục 4 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế;

Căncứ những quy định và hướng dẫn nêu trên và đề xuất của Cục Thuế thành phố ĐàNẵng:

Ngày8/2/2012, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 238/QĐ-BGTVT thành lập Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trên cơ sở hợpnhất Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc, Tổng công ty Cảng hàng không miềnTrung và Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam. Theo quyết định này, Tổng côngty chấm dứt hoạt động kể từ ngày Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được cấpgiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngày22/3/2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chính thức được cấp giấy chứngnhận đăng ký doanh nghiệp với mã số 0311638525 do Sở kế hoạch và đầu tư Thànhphố Hồ Chí Minh cấp và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh trực thuộcTổng công ty Cảng hàng không Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng Chi nhánh với mã số 0311638525 -001 do Sở kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng cấpngày 2/5/2012.

Cảnghàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làđơn vị hợp nhất được tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợppháp của Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc. Tổngcông ty cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc bị hợp nhất sẽ bị chấmdứt hiệu lực mã số thuế.

Cảnghàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đãkê khai toàn bộ số thuế GTGT còn được khấu trừ của Tổng công ty Cảng hàng khôngmiền Trung và các đơn vị trực thuộc Tổng công ty vào kỳ kê khai tháng 4/2012nhưng đến ngày 10/7/2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mới có Giấy ủyquyền số 761/TCTCHKVN cho Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng côngty Cảng hàng không Việt Nam được tiếp tục kế thừa và thực hiện nghĩa vụ thuếđối với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung là chưađúng quy định.

Tuynhiên, tháng 12/2012 Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và các đơn vị trựcthuộc (đại diện là Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Chi nhánh Tổng công tyCảng hàng không Việt Nam) đã được thanh tra thuế đến hết tháng 3/2012 và Cảnghàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đãthực hiện kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT không được khấu trừ theo Biênbản thanh tra tại Tổng công ty Cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trựcthuộc tại tờ khai tháng 12/2012 theo quy định.

Vìvậy Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng khôngViệt Nam được khấu trừ, hoàn thuế số thuế GTGT còn được khấu trừ của Tổng côngty Cảng hàng không Miền Trung và các đơn vị trực thuộc theo số thuế GTGT đãđược điều chỉnh theo kết luận thanh tra của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Đối vớisố thuế GTGT phát sinh từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2012 của Cảng hàng khôngQuốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đề nghị CụcThuế thành phố Đà Nẵng kiểm tra nếu đáp ứng đủ điều kiện khấu trừ theo quy địnhthì được khấu trừ, hoàn thuế.

Đềnghị Cục Thuế thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thực tế hồ sơ của Cảng hàng khôngQuốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, biên bảnThanh tra tại Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung và các đơn vị trực thuộcthực hiện kiểm tra, xem xét giải quyết khấu trừ và hoàn thuế cho Cảng hàngkhông Quốc tế Đà Nẵng - Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam theocác văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Tổng công ty Cảng hàng khôngViệt Nam được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng- Chi nhánh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Vụ PC, CST (BTC) (để biết và phối hợp công tác);
- Vụ PC, CS, DNL - TCT;
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu