BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2106 TCT/NV6
V/v hoàn thuế GTGT đối với mua TSCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1676/CT-NQD1 ngày 24/02/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh phản ánh trước vướng mắc về hoàn thuế GTGT đối với mua TSCĐ của Công ty Cổ phần Đầu tư An Thái. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Điểm 1.3 Mục III phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì: Căn cứ để xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hoá đơn GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào.

Căn cứ qui định nêu trên, trường hợp Công ty vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại bán căn nhà số 127 PASTUER cho Công ty Cổ phần đầu tư An Thái và Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (hai bên đồng sở hữu) xuất hai hoá đơn GTGT (một hoá đơn cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát, 01 hoá đơn cho Công ty Cổ phần đầu tư An Thái), nhưng khi làm thủ tục trước bạ lại chỉ có Công ty Cổ phần đầu tư An Thái đứng tên thì Công ty Cổ phần đầu tư An Thái chỉ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo đúng số thuế ghi trên hoá đơn của Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp Thương mại lập và giao cho Công ty. Nếu Công ty sử dụng căn nhà này vào sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT ghi trên hoá đơn giao cho Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát.

Công ty Cổ phần đầu tư An Thái cũng chỉ được hạch toán giá trị tài sản tương ứng với giá trị ghi trên hoá đơn đứng tên Công ty để tính khấu hao TSCĐ. Phần giá trị còn lại nếu Công ty có sử dụng vào mục đích kinh doanh phải có hợp đồng thuê và chỉ được tính vào chi phí tiền thuê theo hợp đồng thuê. Nếu Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát góp vốn vào Cổ phần đầu tư An Thái thì phải có biên bản góp vốn bằng tài sản theo giá trị tài sản ghi trên hoá đơn (bao gồm cả thuế GTGt) và là căn cứ để hạch toán giá trị TSCĐ và tính khấu hao TSCĐ. Cổ phần đầu tư An Thái không được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đối với tài sản góp vốn.

Đề nghị Cục thuế kiểm tra, yêu cầu Cổ phần đầu tư An Thái giải trình thêm lý do căn nhà do 2 bên cùng mua nhưng trước bạ chỉ do 1 bên đứng tên và thủ tục nộp lệ phí trước bạ đồng thời kiểm tra làm rõ thực tế Cổ phần đầu tư An Thái hạch toán giá trị căn nhà đó như thế nào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương