BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2107/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Trí Công Móng Cái
(Số 15 đường Lương Thế Vinh, P.Ka Long, TX. Móng Cái, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 27/2012/CV_TCMCngày 08 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Trí Công Móng Cái về việc tạm nhậptái xuất hàng hóa và công văn số 26/2012/CV_TCMC ngày 08 tháng 3 năm 2012 báocáo tình hình thực hiện tạm nhập tái xuất lốp xe ô tô đã qua sử dụng, Bộ CôngThương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Trí CôngMóng Cái được tạm nhập tái xuất 80.000 chiếc lốp ôtô đã qua sử dụng, trị giá120.000 USD (một trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồngmua hàng số 57/WF-TC ký với Công ty Wah Fung Foods Company - Hồng Kông, hợpđồng bán hàng số 57/TC-PV ký với Công ty TNHH Mậu dịch Quốc tế Phi Vũ Quảng Tây- Trung Quốc).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Hải Phòng/Cái Lân/Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không cắt nhỏ, sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưugiữ tại Việt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
­­- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên