BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------------------
V/v: Chính sách thuế GTGT đối với hoạt động dạy tiếng Anh trực tuyến.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Trả lời công văn số 11165/CT-HTr ngày 9/5/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động dạy tiếng Anh trực tuyến, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Theo quy định tại điểm 13, Mục II, Phần A, Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp…” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp có kinh doanh hoạt động đào tạo tiếng Anh trực tuyến qua trang web, thu tiền bằng hình thức bán thẻ cào theo các mệnh giá khác nhau thì hoạt động dạy tiếng Anh trực tuyến này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Hãy Trực Tuyến;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, PC, CS(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn