BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2107 TCT/CƠ Sở
V/v xin ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Trường Công nhân kỹ thuật Việt Xô Sông Đà

Trả lời công văn số 18 VX/BQL ngày 8/4/2003 của Trường Công nhân kỹ thuật Việt Xô Sông Đà về việc xin ưu đãi đầu tư đối với dự án cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trường Công nhân kỹ thuật Việt Xô Sông Đà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường Công nhân kỹ thuật Việt Xô Sông Đà có dự án xây dựng cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trường; nhưng do Trường là đơn vị sự nghiệp không hoạt động kinh doanh, vì vậy không thuộc đối tượng ưu đãi theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ và Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Trường biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc