VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2107/VPCP-ĐMDN
V/v sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (công văn số 396/UBND-KTTH ngày 18 tháng 3 năm 2009) về việc sắp xếp, chuyển đổi doanhnghiệp nhà nước của tỉnh Hưng Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉđạo như sau:

Đồng ý chuyển các Công ty: Xổ số kiến thiết Hưng Yên, Khaithác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Khai thác công trình thủy lợi thành phốHưng Yên, Công ty cấp nước Hưng Yên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chỉ đạo cổ phần hóa Xí nghiệp In Báo HưngYên theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh HưngYên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nội vụ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn