BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2108 /LĐTBXH-TL
V/v: Đơn giá tiền lương năm 2003 đối với quỹ hỗ trợ phát triển

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Hội đồng quản lý hỗ trợ phát triển

Trả lời công văn số 29/HĐQT ngày 16/5/2003 của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 6623 TC/TCNH ngày 01/7/2003, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thoả thuận như sau:

1/Đơn giá tiền lương năm 203 đỗi với Quỹ Hỗ trợ phát triển là 401,6 đồng/100 đồng tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương), tương ứng với chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 về tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) là 144.658 triệu đồng.

2/Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

-Tổng thu nhập trừ tỏng chi phí (không có lương) thực tế thực hiện đạt dưới 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

-Tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực tế thực hiện đạt từ 110% đến dưới 120% so với kế hoạch thì phần vượt , đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

-Tổng thu nhập trừ tổng chi phí (không có lương) thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt , đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3/Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển ra quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2003 đối với các đơn vị thành viên bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn tiền lương với năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của các đơn vị thành viên và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra, đồng thời có kế hoạch phối hợp với Liên Bộ tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định ố 17/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng cơ chế tiền lương mới áp dụng từ năm 2004 đối với Quỹ Hỗ trợ phát triển cho phù hợp./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng