BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2108/BNN-KHCN
V/v thay đổi địa điểm và quy mô hạng mục nhà làm việc và thí nghiệm của Viện Môi trường Nông nghiệp.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: ViệnKhoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Xét Công văn số 571/KHNN-XDCB ngày 24/4/2013 củaViện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam về việc thay đổi địa điểm và quy mô thiết kếSCL, XDN năm 2013 của Viện Môi trường nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có ý kiến như sau:

- Đồng ý chuyển vị trí xây dựng công trình ra khuđất giáp bờ đê sông Nhuệ và thay đổi quy mô xây dựng từ nhà khung bê tông cốtthép 02 tầng thành nhà cấp 4 mái tôn như đề xuất;

- Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đã được Bộ Nôngnghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2681/QĐ-BNN-KHCN ngày 30 tháng 10năm 2012. Phần kinh phí tăng thêm (nếu có) do đơn vị tự cân đối.

Đề nghị Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tổ chứcphê duyệt theo quy định, đảm bảo an toàn, hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Văn Bầm