BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2108 TCT/CS
V/v hướng dẫn thực hiện chính sách thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 311/CT-NV ngày16/4/2003 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn chính sách thuế, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điểm 2 Mục IIPhần C Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tưtheo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ thì hàng năm, khithực hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế phải xác định chính thức các khoản ưuđãi về thuế mà cơ sở sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư, số còn phảinộp ngân sách của cơ sở kinh doanh và thông báo chính thức số thuế được miễn,giảm mà không cần phải ra quyết định miễn, giảm thuế.

2. Công ty cấp nước và công trình đôthi Cà Mau là doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở làm việc được UBND tỉnh trưng muabằng tiền ngân sách Nhà nước thì khoản tiền Công ty nhận được do bán tài sảntrên thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10%, đồng thờiphần thu nhập còn lại của việc bán tài sản này (sau khi đã trừ đi các chi phíliên quan đến việc bán tài sản này nếu có) được tổng hợp vào thu nhập chịu thuếthu nhập doanh nghiệp của công ty.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuếbiết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc