VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2109/VPCP-CN V/v không triển khai nhiệm vụ lập Đề án chi tiết kết nối kết cu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2035/BGTVT-KHĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021) về việc triển khai thực hiện Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 18 tháng 6 năm 2020 về lập Đề án chi tiết kết nối kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Giao thông vận tải không triển khai lập Đề án nêu trên. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lập các quy hoạch ngành quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm liên kết các hạ tầng kinh tế - xã hội (khu công nghiệp, khu chế xuất, cảng hàng không, cảng biển,...) và liên kết vùng, kết nối đồng bộ, hiệu quả giữa các phương thức vận tải.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục