BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/BHXH
Về trách nhiệm giới thiệu người lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 06 năm 2007

Kínhgửi: Các đơn vị sử dụng lao động tỉnh Bạc Liêu.

Luật bảo hiểm xã hội và các văn bảnhướng dẫn thi hành quy định trách nhiệm giới thiệu người lao động đi giám định mứcsuy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa từ ngày 01/01/2007 nhưsau:

I. ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNGLAO ĐỘNG:

Theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều18 Luật bảo hiểm xã hội thì trách nhiệm của người sử dụng lao động giới thiệungười lao động đi giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giámđịnh y khoa trong các trường hợp sau:

1. Người lao động bị tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp được giám định mức suy giảm khả năng lao động sau khi thươngtật, bệnh tật đã được điều trị ổn định.

2. Người lao động đã đóng bảo hiểm xãhội đủ 20 năm trở lên, mà bị suy giảm khả năng lao động đối với nam đủ năm mươituổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên.

3. Người lao động đã đóng bảo hiểm xãhội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc côngviệc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.

II. ĐỐI VỚI BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 20 củaLuật bảo hiểm xã hội, điều 20 của Nghị định 152, ngày 22/12/2006 của Chính phủhướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc và điểm 8, mục D củaThông tư 03 ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 152 ngày 22/12/2006 của Chính phủ thìtrách nhiệm của Bảo hiểm xã hội tỉnh giới thiệu người lao động đi giám định mứcsuy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa cụ thể như:

1. Người lao động bị tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp được giám định lại mức suy giảm khả năng lao động sau khithương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định.

2. Người lao động bị tai nạn lao động,bệnh nghề nghiệp được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khithuộc một trong các trường hợp sau:

a. Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnhnghề nghiệp.

b. Bị tai nạn lao động nhiều lần.

c. Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

3. Người lao động đang bảo lưu thờigian đóng bảo hiểm xã hội đi giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng bảohiểm xã hội.

III. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNHY KHOA:

Thực hiện theo Thông tư số 18 ngày 17/10/2000của Bộ Y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao độngtham gia bảo hiểm xã hội.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếucó khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh BạcLiêu để xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên.
- HĐGĐYK tỉnh Bạc Liêu.
- GĐ, PGĐ BHXH tỉnh BL.
- BHXH các huyện, thị xã BL.
- Phòng CĐCS.
- Lưu.

KT. GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH BẠC LIÊU
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Danh Đấu