TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/GSQL-GQ1
V/v Nhập khẩu băng tải cao su đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Đức QT
(Đ/c: Xóm gỗ, Nguyên Xá, Minh Khai, Từ Liêm)

Trả lời công văn số 10/CV2014 ngày 18/2/2014 của Công tyTNHH Thương mại và Dịch vụ Dũng Đức QT về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giámsát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ, Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014 của Bộ Công Thương thìhàng hóa thuộc nhóm 40.10 theo mô tả tại Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 củaBộ Tài chính là“Băng tải hoặc đai tải băng truyền (dây cu roa) hoặc đaitruyền, bằng cao su lưu hóa”không thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụngcấm nhập khẩu ban hành kèm Thông tư số 04/2014/TT-BCT dẫn trên.

- Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn quản lýviệc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, Bộ Khoahọc và Công nghệ đã có công văn số 3016/BKHCN-ĐTG ngày 24/9/2013 hướng dẫn thựchiện. Do vậy, khi làm thủ tục nhập khẩu cho mặt hàng máy móc, thiết bị, dâychuyền công nghệ đã qua sử dụng, đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản trên đểthực hiện theo đúng quy định.

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHHThương mại và Dịch vụ Dũng Đức QT được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải