BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/LĐTBXH-BĐG V/v triển khai thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 28 tháng 12 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2232/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới nhằm đạt được các mục tiêu của Chương trình đề ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các bộ, ngành, cơ quan Trung ương của các đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và các hội viên, đoàn viên về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

2. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong chỉ đạo triển khai phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc bạo lực khi nhận được phản ánh từ nạn nhân, cơ quan, tổ chức và người dân trong cộng đồng.

3. Lồng ghép các nội dung về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong các chương trình, đề án, kế hoạch, dự án... liên quan của bộ, ngành, cơ quan.

4. Các bộ, ngành, cơ quan bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách chi thường xuyên và nguồn huy động hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của Chương trình theo quy định của pháp luật.

5. Ngoài thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, các bộ, ngành liên quan cần chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao trong Chương trình; tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ liên quan về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khi được yêu cầu để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện Chương trình, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Bình đẳng giới) để phối hợp xử lý./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ BĐG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hà