BTÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 211/TCT-CS
V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9558/CT-TTHT ngày10/11/2014 của Cục Thuếthành ph H Chí Minh hỏi v việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi sang tên phương tiện xe buýt thuộc Dự án 1318 xe buýt cho xã viên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không đượcquy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này”;

Tại Điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

“- Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ dùngcho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

- Thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong thángnào được kê khai khấu trừ khi xác định s thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùnghay còn để trong kho. Trường hphóa đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua vàophát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấutrừ vào các tháng tiếp sau, trường hợp do lý do khách quan thì được khấu trừtrong thời gian tối đa là 03 tháng tiếp sau.

…”;

Tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụthì:

“a) Tổ chức, hộ, cá nhân chỉ được lập và giao cho người muahàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trườnghợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụdùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hànghóa luân chuyển nội bộ để tiếp tụcquá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặchoàn trả hànghóa…”.

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp năm 2003, để củng cố và phát triển vậntải hành khách công cộng bngxe buýt nhm phục vụ tt nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hànhchính sách hỗ trợ các đơn vị vận tải đầu tư thay thế xe buýt cũ bngxe buýt mới thông qua Dự án đầu tư phương tin vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP. Hồ Chí Minh giai đoạn2002-2003 (gọi tắt là Dự án 1318 xe buýt), theo đó, chủ đầu tư là Công ty TNHHMTV Xe khách Sài Gòn, chủ đầu tư thứ cấp là Công ty TNHH Vận tải thành phố vàLiên hiệp Hợp tác xã Vận tải thành phố được vay chỉ định tại Quỹ Đầu tư pháttriển Đô thị thành phố (nay làCông ty đầu tư tài chính nhà nước thành phố - HFIC), khi chủ đầu tư thứ cấp làmthủ tục sang tên cho các cá nhân, xã viên thì về nguyên tắc, chủ đầu tư thứ cấpphải lập hóa đơn GTGT theo giá bán của Công ty TNHH MTV Xe khách Sài Gòn xuấtcho chủ đầu tư thứ cấp, tính và kê khai nộp thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tuy nhiên, theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minhtại công văn số 9558/CT-TTHT nêu trên thì chủ đầu tư thứ cấp chỉ thay mặt các xã viên, cá nhân thực hiện hợp đồng và nghĩa vụtài chính để trả lãi vốn vay cho HFIC, nên các chủ đầu tư thứ cấp không sử dụnghóa đơn GTGT để kê khai thuế GTGT đầu vào, không hạch toán tài sản cố định củachủ đầu tư thứ cấp. Do đó, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh: khi chủ đầu tư thứ cấp làm thủ tục sang tên cho các cá nhân, xã viên đãhoàn thành trả lãi, vốn vay cho Công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố(HFIC) thì chủ đầu tư thứ cấp lập hóa đơn GTGT (theo giá bán xe bao gồm cả thuếGTGT đã trả khi mua) và không tính thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
-
Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ KK, PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn