BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 211/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT của dịch vụ xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6912/CT-TTHTngày 11/9/2012 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế GTGT củadịch vụ xuất khẩu. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN thì:

“Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơsở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiếnhành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mang lạithu nhập, bao gồm:

- Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, côngxưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tàinguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;

- Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt,lắp ráp;

- Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấnthông qua người làm công hay một tổ chức, cá nhân khác;

- Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

- Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đạidiện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưngthường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần màCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trúthì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó”.

1. Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên, trường hợp Côngty Dasan Việt Nam được thành lập theo pháp luật Việt Nam, là doanh nghiệp 100%vốn nước ngoài từ Công ty Dasan Hàn Quốc. Công ty Dasan Việt Nam ký hợp đồngvới Công ty Dasan Hàn Quốc cung cấp dịch vụ tư vấn về các dự án tiềm năng (khảosát tính khả thi của dự án, nộp hồ sơ quan tâm, thu thập thông tin về dự án)thì trong trường hợp này, Công ty Dasan Hàn Quốc được coi là có cơ sở thườngtrú tại Việt Nam nên không được hưởng mức thuế suất thuế GTGT 0% của dịch vụxuất khẩu.

Trường hợp này tương tự trường hợpđược hướng dẫn tại công văn số 2871/TCT-CS ngày 13/8/2012 của Bộ Tài chínhhướng dẫn Công ty TNHH Otsuka OPV (bản photocopy kèm theo).

2. Trường hợp Chi nhánh Công ty cổphần Đối tác Mặt trời toàn cầu A.I. ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho cácCông ty nước ngoài, các Công ty nước ngoài này đều có Công ty con ở Việt Nam,việc các Công ty nước ngoài (đối tác của Công ty cổ phần Đối tác Mặt trời toàncầu A.I) có công ty con ở Việt Nam thì chưa đủ thông tin để kết luận các côngty nước ngoài này có cơ sở thường trú tại Việt Nam, do vậy chưa đủ cơ sở xácđịnh dịch vụ mà Công ty cổ phần Đối tác Mặt trời toàn cầu A.I cung cấp cho cáccông ty nước ngoài có phải là dịch vụ xuất khẩu hay không. Trường hợp này cầnxem xét cụ thể chức năng của công ty con, xem có yếu tố nào (theo quy định tạiđiểm 1.4 phần A Thông tư số 130/2008/TT-BTC nêu trên) làm công ty con trở thànhcơ sở thường trú của công ty nước ngoài hay không.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn