THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 211/TTg-CN
V/v điều chỉnh diện tích KCN Agtex Long Bình, tỉnh Đồng Nai.

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Đồng Nai tại văn bản số 9642/UBND-CNN ngày 28 tháng 11 năm 2007; ý kiếncủa Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 575/BKH-KCN &KCX ngày 23 tháng 01năm 2008, Bộ Xây dựng tại văn bản số 16/BXD-KTQH ngày 04 tháng 01 năm 2008 vàcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 5196/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 31 tháng12 năm 2007 về việc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Agtex Long Bình,tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc việcđiều chỉnh giảm diện tích 4,8 ha khu đất dịch vụ khu công nghiệp Agtex LongBình, tỉnh Đồng Nai và chuyển mục đích sử dụng khu đất nêu trên để đầu tư xâydựng khách sạn.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhĐồng Nai và Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai căn cứ ý kiếncủa các Bộ liên quan tại các văn bản nêu trên xem xét, điều chỉnh quy hoạch chitiết và Giấy chứng nhận đầu tư khu công nghiệp Agtex Long Bình và chỉ đạo thựchiện việc đầu tư Dự án xây dựng khách sạn theo đúng các quy định của pháp luậthiện hành về đầu tư, xây dựng và đất đai.

Nơi nhận:- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải,
-
Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ban QL các KCN Đồng Nai;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ: NN, IV; Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). H. 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải