BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2110/BGTVT-TC
V/v: Thuê nhà làm văn phòng đại diện tại Hà Nội của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 845/PMUMT-VPngày 20/3/2009 về việc thuê nhà làm văn phòng đại diện tại Hà Nội của Ban quảnlý dự án Mỹ Thuận. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1-Thống nhất với đề nghị của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận vềviệc thuê nhà làm văn phòng đại diện tại Hà Nội trong 05 năm từ tháng 11/2008.Trên cơ sở đơn giá do Công ty cổ phần tư vấn-dịch vụ về tài sản-bất động sảnDATC thẩm định, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận thương thảo và ký hợp đồng thuê nhàtheo quy định.

2-Ban quản lý dự án Mỹ Thuận có trách nhiệm thực hiện việcquản lý Văn phòng đại diện tại Hà Nội theo quy định.

Yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TC .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường