UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2110/UB-CCHC
V/vTổ chức giao ban định kỳ hàng tháng về công tác cải cách hành chính

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2004

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố
- Chủ tịch UBND các quận, huyện

Nhằm nắm tình hình, chỉ đạo và hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình cải cách hành chính hàng năm, qua đó tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và chấm điểm, xếp hạng thi đua khen thưởng công tác cải cách hành chính của sở - ngành, quận - huyện; theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố đồng ý tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng giữa Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố với Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính sở - ngành, quận - huyện theo Cụm thi đua và lịch họp giao ban như sau:

1. Phân chia cụm thi đua về công tác cải cách hành chính:

Việc phân chia Cụm thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính được dựa theo quy định tại công văn số 6392/UB-VX ngày 9 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố, đồng thời có sự kết hợp tham gia của một số sở - ngành như sau:

1.1. Cụm 1, gồm các đơn vị:

- Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 10, Quận 11, Quận Tân Bình.

- Sở Công nghiệp, Sở Du lịch, Sở Thương mại, Sở Giao thông Công chánh, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố.

1.2. Cụm 2, gồm các đơn vị:

- Quận 4, quận 6, quận 8, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Phú.

- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Cục thuế, Sở Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Cụm3, gồm các đơn vị:

- Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12, Quận Thủ Đức, Quận Bình Tân.

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Văn hoá và Thông tin, Sở Y tế, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Thanh tra thành phố.

1.4. Cụm 4, gồm các đơn vị:

- Huyện Bình Chánh, huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Hóc Hôn, huyện Nhà Bè.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Thể dục Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Tiếp dân thành phố.

2. Lịch họp giao ban mỗi tháng được xác định như sau:

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lịch họp

Cụm 1

Cụm 2

Cụm 3

Cụm 4

Cụm 1

Cụm 2

Cụm 3

Cụm 4

Cụm 1

Cụm 2

Cụm 3

Cụm 4

Lịch họp giao ban và địa điểm họp được lần lượt luân phiên tại trụ sở UBND các quận, huyện mỗi tháng 1 lần vào 1 ngày của tuần cuối tháng theo giấy mời họp cụ thể của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố. Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính thành phố và các đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị chuẩn bị nội dung và báo cáo trong các cuộc họp giao ban theo định kỳ.

3. Ngoài việc tổ chức giao ban định kỳ theo lịch nêu trên, hành tháng, quý và năm các sở - ngành và UBND các quận - huyện phải có báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả công tác cải cách hành chính ở đơn vị mình gởi về Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố theo quy định tại điểm 8 - Mục III Chương trình cải cách hành chính năm 2004 của thành phố và điểm 7.5 - Điều 7 của Quyết định số 152/2002/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2002 của UBND thành phố về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố.

Thủ trưởng các sở- ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện phải chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố về sự chậm trễ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

4. Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố căn cứ công văn số 6392/UB-VX ngày 9 tháng 12 năm 2003 của UBND thành phố về tổ chức đánh giá kết quả thi đua, nội dung, thang điểm thi đua và công tác khen thưởng, ra văn bản hướng dẫn sở - ngành, quận - huyện về nội dung đánh giá, chấm điểm và xếp hạng thi đua hàng năm về tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính, báo cáo Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố UBND thành phố xét khen thưởng theo quy định.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố và Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính sở - ngành, quận - huyện duy trì một cách nghiêm túc chế độ giao ban định kỳ và hàng tháng báo cáo kết quả về UBND thành phố. Định kỳ 6 tháng, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố có báo cáo đánh giá tình hình và kết quả của các cuộc họp giao ban cụm về công tác cải cách hành chính gửi về Thường trực UBND thành phố để xem xét và chỉ đạo.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình