BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2111/TCT-KK
V/v: lập hóa đơn đối với hoạt động mua bán khí

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí ViệtNam.

Tổngcục Thuế nhận được vướng mắc, kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vềviệc lập hóa đơn, đồng tiền ghi trên hóa đơn đối với hoạt động xuất bán khíkhai thác từ các lô, mỏ dầu khí tại Việt Nam. Về vấn đề này, sau khi báo cáo BộTài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Luật Quản lý thuế, Luật Dầu khí và các văn bản hướng dẫn thỉ hành; căn cứThông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá và cung ứng dịchvụ; trên cơ sở thực tế hoạt động xuất bán khí tại Việt Nam, Tổng cục Thuế hướngdẫn thực hiện như sau:

a)Đối với sản lượng khí Bể Cửu Long và Bể Nam Côn Sơn:

Theobáo cáo của PVN thì hoạt động thu gom, vận chuyển, xuất bán khí tại Bể Nam CônSơn và Bể Cửu Long đều phải theo quy trình kiểm tra lượng khí giao nhận, rathông báo và cuối cùng mới lập hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Đồng thời cácHợp đồng mua bán khí Lô 06.1, Lô 11.2 (được Chính phủ bảo lãnh và cam kết theocác thỏa thuận ký ngày 15/12/2000 và ngày 07/10/2005) đều nêu cụ thể thời hạnthanh toán và lập hóa đơn bán khí.

Trêncơ sở thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khí, phù hợp với thỏa thuận tại cácHợp đồng mua bán, thu gom khí giữa Chủ mỏ với PVN, Tổng công ty Khí Việt Nam(PVGas) và các hộ tiêu thụ, trong thời gian bảo lãnh, cam kết của Chính phủ:chậm nhất là ngày 10 tháng sau tháng giao khí Bên Bán sẽ có Thông báo gửi trướccho Bên Mua lượng khí đã cung cấp của tháng trước liền kề. Theo đó, chậm nhấtlà ngày 08 tháng kế tiếp tháng gửi Thông báo, Bên Bán khí phát hành hóa đơnGTGT cho Bên Mua khí và kê khai, nộp thuế theo quy định.

b)Đối với lượng khí Bể Malay-thổ Chu (Lô PM3-CAA, LÔ 46 Cái Nước):

Dogiá khí được xác định theo giá dầu FO trung bình tháng. Theo đó, các Chủ mỏ,PVN và các bên liên quan thực hiện lập hóa đơn bán khí khi xác định được giábán khí chính thức (chậm nhất là ngày 10 tháng sau tháng giao khí). Các tiêuthức trên hoá đơn như đơn giá, thành tiền, cộng tiền hàng, tiền thuế GTGT, tổngsố tiền thanh toán được ghi bằng ngoại tệ; phần chữ ghi băng tiếng Việt theotổng số tiền bằng ngoại tệ, đồng thời ghi rõ trên hoá đơn tỷ giá quy đổi rađồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liênngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm lập hoá đơn để làm căn cứnộp thuế. Việc xác định giá bán khí chính thức phải phù hợp với thỏa thuận tạihợp đồng mua bán khí và thông lệ quốc tế.

Tồngcục Thuế thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết, triển khai và hướng dẫncác đơn vị liên quan thực hiện. Nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo Tổng cục Thuếđể được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để B/C);
- Cục thuế Tp.Hà Nội; Tp.Hồ Chí Minh; Tỉnh BR-VT;
- Vụ/Cục: CST, PC, TCDN - BTC;
- Vụ PC, CS, KK-TCT;
- Lưu: VT, DNL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn