BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2111TM/XNK
V/v đăng ký mẫu chữ Form D

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2002

Kính gửi: Ban quản lý các khu chế xuất vàcông nghiệp Thanh phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại đã nhận được mẫu đăng ký chữ ký Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D của Ông Nguyễn Cương, Bộ Thương mại đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Ban Thư ký ASEAN.

Bộ Thương mại thông báo để Ban Quản lý CKCNVCX Tp. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

T/L. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Văn Thắng