BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------------
V/v: chế độ tiền lương năm 2011 trong công ty TNHH một thành viên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai
Trả lời công văn số 494/SLĐTBXH-LĐVL ngày 7/6/2011 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai về quản lý lao động, tiền lương trong công ty TNHH một thành viên thực hiện chuyển đổi năm 2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ thì các công ty nhà nước phải được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước ngày 01/7/2010. Căn cứ quy định này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương và quỹ lương của viên chức quản lý đối với công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trong năm 2010 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH ngày 14/9/2010. Theo đó, đơn giá tiền lương và quỹ lương của viên chức quản lý năm 2010 của các công ty này được xác định theo 2 giai đoạn: giai đoạn là công ty nhà nước và giai đoạn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Đối với các công ty nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai làm chủ sở hữu đến năm 2011 mới chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì đề nghị Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai xem xét quyết định vận dụng hướng dẫn tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BLĐTBXH để xác định đơn giá tiền lương và quỹ lương của viên chức quản lý năm 2011 của các công ty này cho phù hợp.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ LĐTL (3).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh