BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------------

Số: 2112/TCHQ-TXNK

V/v: Xác định giá tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 299/HQQNg-NV ngày 9/4/2012 của Cục Hải quan Quảng Ngãi về việc xác định trị giá tính thuế đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ngãi kiểm tra cụ thể hồ sơ gốc, thực tế mặt hàng nguyên liệu, vật tư dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công. Trường hợp xác định nguyên liệu, vật tư chưa sử dụng tại Việt Nam thay đổi mục đích sử dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế và phải nộp thuế theo quy định thì căn cứ tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Ngãi biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Hoàng Việt Cường