BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2113/LĐTBXH-LĐTL
V/v chế độ tiền lương trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2014

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Trảlời công văn số 1967/UBND-KTN ngày 04/6/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh BìnhThuận về chế độ tiền lương trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhànước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1.Trước ngày 01/5/2013, Chính phủ không quy định riêng về tiền lương của viênchức quản lý trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước. Vì vậy,tiền lương của viên chức quản lý trong công ty cổ phần có vốn góp chi phối củaNhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005. Theo đó,Hội đồng quản trị công ty quyết định tiền lương của viên chức quản lý theo quyđịnh tại Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2005 và Điều lệ công ty.

2.Từ ngày 01/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồngthành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc,Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệmhữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Tại Khoản 9, Điều 10, Nghịđịnh số 51/2013/NĐ-CP nêu trên Chính phủ giao chủ sở hữu vốn nhà nước căn cứvào nội dung quản lý tiền lương đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên do Nhà nước làm chủ sở hữu, chỉ đạo người đại diện vốn tham gia quyết địnhhoặc đề xuất với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên để quyết định tiềnlương, tiền thưởng đối với viên chức quản lý công ty có cổ phần, vốn góp chiphối của nhà nước cho phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm quản lý chungcủa Nhà nước.

BộLao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuậnbiết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân