BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu máy bơm

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2001

Kính gửi: -Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 17/5/2001, Bộ Tài chính có công văn số 4473TC/TCT hướng dẫn việc phân loại mặt hàng: bơm cứu hỏa nhập khẩu theo Biểu thuế nhậpkhẩu hiện hành, để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vịnhư sau:

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèmtheo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Căn cứ Quyết định số 139/1999/QĐ /BTC ngày 11/11/1999của Bộ Tài chính.

- Căn cứ Thông tư số 37/1999/TT /BTC ngày 7/4/1999của Bộ Tài chính.

- Tham khảo chú giải Danh mục HS.

Mặt hàng: Bơm cứu hỏa nhập khẩu thuộc chương 84,nhóm 8413, cụ thể như sau:

+ Loại có công suất đến 8000m3/h thuộc mã số 84135010,hoặc 84136010, hoặc 84137010, hoặc 84138110, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi30% (ba mươi phần trăm).

+ Loại có công suất trên 8000m3/h đến dưới 13.000m3/hthuộc mã số 84135020, hoặc 84136020, hoặc 84137020, hoặc 84138120, thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi 10% (mười phần trăm).

+ Loại có công suất từ 13.000m3/h trở lên thuộc mãsố 84135090, hoặc 84136090, hoặc 84137090, hoặc 84138190, thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi 0% (không phần trăm).

Trường hợp mặt hàng Bơm cứu hỏa đã nhập khẩu có cáctờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 17/5/2001 thì áp dụng việc tínhthuế theo nội dung công văn số 3502 TC/TCT ngày 11/9/1998 của Bộ Tài chính.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ hàngthực nhập khẩu và đối chiếu với hướng dẫn trên để tính thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo các đơn vị biết và thựchiện.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường