BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2114/TCHQ-TXNK
V/v: Thủ tục hải quan và chính sách thuế thiết bị nhập khẩu

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cơ quan đại diện thương mại liênbang Nga
(191 Đường La Thành - Hà Nội)

Trả lời công văn số T704-170 ngày 09/04/2013 của Cơ quan đạidiện thương mại liên bang Nga về thủ tục hải quan và chính sách thuế đối vớithiết bị, vật liệu nhập khẩu để phục vụ công tác xây dựng và đặt cốt giếng lòđứng Khe Chàm ở Cẩm Phả, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1 - Về thủ tục hải quan:

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthực hiện dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính.

- Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là máy móc thiết bị tạmnhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập phục vụ thi công công trình, dự án đầu tư,tài sản đi thuê, cho thuê thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 48 Thông tư số194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính.

2 - Về thuế:

- Việc xác định mức thuế suất của hàng hóa phải căn cứ vàohàng hóa thực nhập (tên gọi, công dụng, cấu tạo, công suất...). Tại công văn sốT704-170 ngày 09/04/2013 nêu trên, cơ quan đại diện thương mại liên bang Ngakhông nêu cụ thể về hàng hóa nhập khẩu do đó Tổng cục Hải quan chưa có đủ cơ sởđể xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu của hàng hóa. Đề nghị Cơ quan đại diệnthương mại liên bang Nga tra cứu Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theoThông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính để xác định thuếsuất thuế nhập khẩu các mặt hàng dự kiến nhập khẩu (Thông tư số 193/2012/TT-BTC được đăng tải trên trang web của Tổng cục Hải quan: www.customs.gov.vn)

- Theo quy định hiện hành hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam sẽphải nộp thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế BVMT (nếu có) vàthuế GTGT. Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định tại khoản2 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính đề nghị Cơ quan đại diệnthương mại liên bang Nga nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo Cơ quan đại diện liên bang Nhađược biết ./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường