BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2114/TCT-PCCS
V/v: Xử lý hóa đơn ghi không theo số thứ tự

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4284/CT-TTr1 -Đ4 ngày 8/5/2006 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử lý hành vi ghi hóa đơn không theo số thứ tự, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc ghi hóa đơn không theo số thứ tự là vi phạm quy định tại tiết c khoản 1 Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn. Tuy nhiên, Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế chưa có quy định mức phạt đối với hành vi ghi hóa đơn không theo số thứ tự. Tổng cục thuế xin ghi nhận ý kiến phản ánh của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để tham gia khi sửa đổi, bổ sung các Nghị định nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- CT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Lưu: VT, PCCS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương