BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2115/BGTVT-TC
V/v: Xử lý thuế ô tô tạm nhập, tái xuất Dự án ADB1&WB1.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2009

Kính gửi : Ban quản lý dự án 1.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 4214/BTC-TCHQngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế ô tô tạm nhập, tái xuất Dựán ADB1&WB1. Trong đó Bộ Tài chính có đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạocác đơn vị trực thuộc liên quan sử dụng một phần tiền thu được từ bán xe để nộpthuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp xe bán đấu giá. Trường hợp tiền thuđược từ bán đấu giá không đủ nộp tiền thuế tiêu thụ đặc biệt, đề nghị Bộ Giaothông vận tải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giaothông vận tải yêu cầu Ban quản lý dự án 1 nghiên cứu văn bản số 4214/BTC-TCHQngày 24/3/2009 của Bộ Tài chính, triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính vàbáo cáo kết qủa về Bộ.

Yêu cầu Ban quản lý dự án 1 khẩn trương thực hiện./.

(Gửi kèm theo văn bản số 4214/BTC-TCHQ ngày 24/3/2009 của BộTài chính).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch đầu tư;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường