BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2115/BNN-VP
V/v Báo cáo phục vụ Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt - Trung.

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản;
- Cục CBTM Nông lâm sản và Muối;
- Cục QLCL Nông lâm sản và Thủy sản;
- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PhóThủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 782/VPCP-HTQT ngày 26/04/2013 củaVăn phòng Chính phủ về chuẩn bị nội dung cho Phiên họp lần 6 Ủy ban chỉ đạo hợptác song phương Việt - Trung tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 10 đến12/05/2013, theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Thứ trưởng Vũ Văn Tám sẽ tham dự Phiênhọp 6 của Ủy ban và chủ trì các nội dung liên quan đến hợp tác trong lĩnh vựcnông nghiệp.

Để chuẩn bị các nội dung làm việcvới phía Trung Quốc, Bộ đề nghị các đơn vị trong lĩnh vực quản lý có báo cáo cụthể:

1. Tổng cục Thủy sản: Báo cáo vềviệc triển khai thực hiện Hiệp định nghề cá Vịnh Bắc bộ Việt Nam - Trung Quốc;hoạt động đánh bắt trên vùng biển Vịnh Bắc bộ và các vấn đề liên quan đến tàucá và ngư dân trên biển.

2. Cục Chế biến thương mại Nông lâmsản và muối: Báo cáo về thương mại các sản phẩm nông lâm sản với Trung Quốc chútrọng các mặt hàng còn tồn đọng, cần thúc đẩy thương mại trong thời gian tới vàlâu dài như đường mía, sắn lát, tinh bột sắn v.v.

3. Cục Bảo vệ thực vật: Báo cáo vềkiểm dịch thực vật giữa hai nước, các vấn đề cần giải quyết và hướng phát triểnhợp tác trong thời gian tới nhằm thúc đẩy thương mại nông lâm sản và phòngchống dịch bệnh thực vật.

4. Cục Thú y: Báo cáo về kiểm dịch thựcvật giữa hai nước, các vấn đề cần giải quyết và hướng phát triển hợp tác trongthời gian tới nhằm thúc đẩy thương mại động vật, sản phẩm động vật và phòngchống dịch bệnh động vật.

5. Cục Quản lý chất lượng Nông lâmsản và thủy sản: Báo cáo về quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản xuấtnhập khẩu giữa hai nước, các vấn đề còn tồn tại và hướng giải quyết nhằm thúcđẩy thương mại và hợp tác phát triển trong việc kiểm soát an toàn thực phẩmtrong thương mại giữa hai nước.

Đề nghị các đơn vị khẩn trươngchuẩn bị các nội dung trên, nêu rõ tình hình hợp tác, các tồn tại vướng mắc,hạn chế và đề xuất hướng giải quyết với phía Trung Quốc và gửi về Vụ Hợp tácquốc tế trước ngày 09/5/2013, qua fax: 37330752 và email hoalt.htqt@mard.gov.vnđể tổng hợp và chuẩn bị nội dung làm việc với phía Trung Quốc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Lưu VP, VT HTQT (lth-08).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt