BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2115/TCT-PCCS
V/v: Thuế đối với dịch vụ viễn thông

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty T-system Singapore Pte Ltd

Trả lời công văn ngày 15/07/2005 của Công ty T-System Singapore Pte Ltd về việc thu thuế nhà thầu đối với cung cấp dịch vụ nửa mạch, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định đối tượng phải nộp thuế bao gồm “Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam”;

Tại điểm 1.1 Công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005/TT-BTC quy định: “hoạt động kinh doanh dịch vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam được xác định thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam khi dịch vụ đó được tiêu dùng tại Việt Nam và nguồn tiền thanh toán trả từ Việt Nam”.

Căn cứ hợp đồng dịch vụ truy cập Internet ký ngày 18/02/2005 giữa Công ty Điện toán và Truyền số liệu Việt Nam (VDC) và T-System Singapore Pte Ltd (T-System).

Trường hợp Công ty T-system Singapore Pte Ltd và Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) ký hợp đồng cung cấp dịch vụ truyền dẫn Internet nửa mạch đến địa điểm phap số 0 của Việt Nam nên không thuộc đối tượng nộp thuế theo quy định tại điểm 2 mục I phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty T-system Singapore Pte Ltd được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương