BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2116/TCT-PCCS
V/v: Thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn qua điện thoại

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Công ty thông tin điện tử hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn ngày 1930/CV ngày 03/10/2005 Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam về việc thu thuế nhà thầu đối với dịch vụ tư vấn khai thác mạng viễn thông Voip, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; Điều 4 và điểm 6.7 Điều 6 của Hợp đồng số 02- 2003/VISHIPEL-TELEQUAN ngày 09/06/2003 và số 01-2003/VISHIPEL-TELEQUAN ngày 09/06/2003 ký giữa Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam phải thực hiện kê khai nộp thuế đối với tiền bản quyền với tỷ lệ 10% trên doanh thu chịu thuế như quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hải Phòng;
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương