ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2116/TNMT-ĐKKTĐ
Về hướng dẫn áp dụng QĐ 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBNDTP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Sở Tư pháp;
- Sở Xây dựng;
- Sở Quy hoạch Kiến trúc;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục thuế Thành phố;
- Các tổ chức hành nghề công chứng;
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện;
- Ủy ban nhân dân các Phường, Xã, Thị trấn.

Ngày25 tháng 02 năm 2009 Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định19/2009/QĐ-UBND quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa. Để đảmbảo áp dụng nội dung Quyết định được thống nhất và thuận lợi cho người sử dụngđất; trên cơ sở ý kiến đề nghị của các Quận, Huyện và ý kiến đóng góp của Sở Tưpháp, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung dưới đây:

1.Các trường hợp đã được tách thửa và đang sử dụng ổn định trước ngày Quyết địnhnày có hiệu lực thi hành thì không bị điều chỉnh bởi Quyết định này. Trường hợphộ gia đình, cá nhân làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtthì giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 14,15 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và các quyđịnh của Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan. Việc xác định thời điểm bắtđầu sử dụng đất ổn định thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ và mục I Thông tư 06/2007/TT-BTNMT ngày15 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.Các trường hợp đã nộp hồ sơ tách thửa đầy đủ (trước ngày Quyết định này có hiệulực) đúng theo quy định tại Điều 19 Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ thìỦy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục xem xét giải quyết theo quy định (khôngchịu sự điều chỉnh của Quyết định này).

3.Đất có nhà hiện hữu được hiểu là thửa có nhà đã có giấy tờ hợp lệ về nhà, đấthoặc trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở gắn liền với tàisản, đủ điều kiện để công nhận nhà ở thì được áp dụng hạn mức tách thửa theotiêu chuẩn của đất có nhà (mà không phân biệt thửa đất tách ra có nhà hay khôngcó nhà trên đất).

4.Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định này): Đâylà nội dung mang tính cá biệt phát sinh trong thực tế mà Quyết định không thể điềuchỉnh chung, theo đó trao quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện xemxét quyết định từng trường hợp cụ thể để áp dụng hạn mức tại Điều 4 Quyết định 19/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBNDTP;
- Lưu

GIÁM ĐỐC
Đào Anh Kiệt