UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2118/SXD-QLXD
V/v hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theoQuyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh.

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:

- Các sở quản lý xây dựng chuyên ngành;
- Ủ
y ban nhân dân các huyện, thành phố;
-
Các chủ đầu tư, các Ban QLDA;
-
Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trênđịa bàntỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 củaChính phủ về quản lý chi phí đầu tư và xây dựng, Nghị định này có hiệu lực ngày10/5/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủvề quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Ngày 20/3/2015 Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầutư xây dựng, Thông tư có hiệu lực ngày 15/5/2015.

Ngày 10/6/2015 Sở Xây dựng đã có văn bản số 1325/SXD-QLXD về việc hướng dẫn xác định đơn giá xây dựng công trình do áp dụng Thông tư số 01/ 2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của BộXây dựng, văn bản đã được Sở Xây dựng gửi đến các Sở, ngành, các chủ đầu tư,các tổ chức và cá nhân có liên quan. Đồng thời Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy bannhân dân tỉnh ban hành Quyết địnhsố 34/2015/QĐ -UBND ngày 23/6/2015 về việc công bốđơn giánhân công trongquảnchi phí đầu tư và xây dựng côngtrình trên địabàn tỉnhNinh Thuận, quyết định có hiệu lựcngày 03/7/2015.

Tuy nhiên, thời gian qua một số chủ đầu tư khi lập dựtoán đã không áp dụng các văn bản trên hoặc không thực hiện việc xin chủ trươngtrước khi áp dụng điều chỉnh đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng,dự toán xây dựng công trình, dẫn đến các cơ quan quản lý nhà nước đã hướng dẫntừng trường hợp cụ thể làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Trước thực trạngtrên, Sở Xây dựng hướng dẫn các Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan xác địnhđơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư và xây dựng công trình trên địabàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

- Đơn giá nhân công trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đãphê duyệt trước ngày 15/5/2015 thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụngquy định tại Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnhNinh Thuận. Các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng trước ngày 15/5/2015 thì thựchiện theo nội dung đã ký kết.

- Đối vi một số dự án đầu tư xây dựngđang áp dụng mức lương và một số khoản phụ cấp có tính đặc thù riêng do cơ quancó thẩm quyền cho phép thì tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc đầu tư xây dựngđưa dự án vào khai thác sử dụng.

- Ktừ ngày 15/5/2015 các dựán, công trình đã lập tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trìnhnhưng chưa thẩm định, phê duyệt thì tiến hành điều chỉnh chi phí nhân công theoQuyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 củaỦy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Đối với những các dự án, côngtrình đã thẩm định hoặc phê duyệt sau ngày 15/5/2015 thì tiến hành điu chỉnh Đơn giá nhân công trong tổngmức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng quy định Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về việc xác địnhđơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàntỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 34/2015/QĐ - UBND ngày23/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Nội dung Quyết định số34/2015/QĐ -UBND ngày 23/6/2015 của Ủyban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và văn bản số 1325/SXD-QLXD ngày 10/6/2015 Sở Xâydựng đăng tải trên Website:ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soxd.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết vàtriển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
-
Như trên;
-
UBND tnh (báo cáo);
-
Lưu: VT, QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Ngọc Tiến