BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2118/TCT-PCCS
V/v: thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1165/CV-CT ngày 14/12/2006 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập kinh doanh hàng hoá xuất vào Khu kinh tế Thương mại Lao Bảo, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục III Danh mục A Ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định: “Dự án sản xuất, kinh doanh hàng hoá có mức xuất khẩu đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính”. Hàng hoá xuất khẩu là hàng hoá được cung cấp trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và được tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Do vậy, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bán hàng vào Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đạt giá trị trên 50% tổng giá trị hàng hoá sản xuất, kinh doanh của dự án trong năm tài chính nhưng chưa đủ căn cứ để xác định là hàng hoá xuất vào Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo đạt giá trị trên 50% đó lại được tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài để tiêu dùng ngoài lãnh thổ Việt Nam, nên không được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại mục III Danh mục A Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương