BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2119/TCT-TS
V/v: Sử dụng biên lai thu viện phí

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

Trả lời công văn số 67/CV-BV ngày 20/5/2006 của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Hà Giang về việc xin ý kiến sử dụng biên lai thu tiền viện phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang không thuộc đối tượng được sử dụng “Biên lai thu tiền phí, lệ phí (không có mệnh giá)”.

Tuy nhiên căn cứ tình hình thực tế tại bệnh viện do có nhiều mức thu viện phí khác nhau có mệnh giá thấp không có trong “Biên lai thu tiền phí, lệ phí có mệnh giá” in sẵn, vì vậy Tổng cục Thuế đồng ý để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang sử dụng “Biên lai thu tiền phí, lệ phí (không có mệnh giá)” theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên khi thu tiền viện phí của bệnh nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Giang để được hướng dẫn giải quyết cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục Thuế tỉnh Hà Giang
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương