BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 211TCT/PCCS
V/v: C/s thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

Trả lời công văn số 382/CT-THDT &TTHTngày 25/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn hỏi về chính sách thuế, phí đối vớiđơn vị sự nghiệp có thu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7 Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơnvị sự nghiệp có thu quy định: “Đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, cung ứngdịch vụ có thu chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước vàđược hưởng các quyền lợi về miễn, giảm thuế theo quy định hiện hành”.

Tại điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quyđịnh: “Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinhdoanh và tiêu dùng ở Việt Nam, trừ các đối tượng không chịu thuế nêu tại Mục IIPhần A Thông tư này”.

Tại điểm 1.5 mục I Phần A Thông tưsố 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhậpdoanh nghiệp có quy định: “…cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sảnxuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ” thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanhnghiệp.

Căn cứ vào những quy định nêu trên,đơn vị sự nghiệp có thu trực tiếp thu tiền của tổ chức, cá nhân có nhu cầu đođạc để thực hiện dịch vụ đo đạc bản đồ địa chính, kiểm tra, nghiệm thu bản đồđịa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, cập nhật thông tin… phải kê khai và nộpthuế GTGT, thuế TNDN theo quy định. Đối với hoạt động không thuộc diện chịuthuế GTGT thì phải sử dụng hóa đơn GTGT trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bánlà giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ.

Trường hợp đơn vị có sản xuất, kinhdoanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên thì được cơquan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp (theo quy định tạiđiểm 6 mục IV Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC )

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương