BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/BNN-KH
V/v: Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2012

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước Trung ương.

Căn cứ quyết định số 102/QĐ-TTg ngày 18/01/2012 của Thủ tướngChính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nướcnăm 2012;

Căn cứ quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộtrưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triểnnguồn ngân sách nhà nước năm 2012;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo danh mục vàkế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2012 như sau:

1. Thông báo danh mục và kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự ánđủ điều kiện triển khai ngay kế hoạch năm 2012 theo quyết định số 70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân bổ chi tiết vốn chocác tiểu dự án vốn ODA.

Trong phân bổ, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị điều chuyển 30tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài của dự án Phước Hoà cho dự án Chống lũ hạ dusông Sài Gòn.

2. Đối với các dự án trong phụ lục số III, quyết định số70/QĐ-BKHĐT ngày 18/01/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

2.1. Các dự án khởi công mới:

Đề nghị thông báo vốn cho 03 dự án đã phê duyệt thiết kế bảnvẽ thi công, tổng dự toán, gồm:

- Dự án Trung tâm chọn giống cá rô phi Quảng Nam có Quyếtđịnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số 625/QĐ-VTS1 ngày 31/12/2010.

- Dự án Sản xuất giống nấm giai đoạn 2011-2015 có quyết địnhphê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số 48 /QĐ-TT-DAG ngày 15/12/2011.

- Dự án Sản xuất giống cà phê, ca cao giai đoạn 2011-2015 cóquyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán số 01 /QĐ-VNLT-TCHC ngày 06/01/2012.

Còn lại 23 dự án chưa có quyết định phê duyệt tổng dự toángồm:

- Phát triển ngân hàng gen cây trồng quốc gia (giai đoạn2011-2015).

- Sản xuất giống ngô lai (giai đoạn 2011-2015).

- Tăng cường năng lực quản lý nguồn gien cây Lâm nghiệp tạiVườn quốc gia Ba Vì.

- 20 dự án thuộc chương trình Kế hoạch bảo vệ và phát triểnrừng bền vững.

Bộ Nông nghiệp và PTNT cam kết chỉ đạo chủ đầu tư phê duyệt TKKT-BVTC-TDTtrước ngày 31/3/2012.

(Chi tiết như phụ lục 1 và 2 kèm theo).

2.2 Các dự án chuyển tiếp bố trí:

- Đối với 05 dự án ngành thuỷ sản: Trung tâm huấn luyện nghềkhai thác hải sản (Khánh Hoà); Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sông Dinh,Khu neo đậu tránh trú bão Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu), dự án Đầu tư cơ sở hạ tầngvà hệ thống thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản Đầm Nại (Ninh Thuận) và Dự ánVùng nuôi trồng thủy sản tập trung Hoàng Xá (Phú Thọ), Bộ Nông nghiệp và PTNTsẽ rà soát điều chỉnh lại qui mô theo hướng giảm TMĐT để phù hợp với khả năngcân đối vốn.

- Đối với 03 dự án ngành thuỷ lợi gồm: SCNC cụm hồ tỉnh NghệAn, SCNC đập dâng Văn Mối (Bình Định), Hồ Đắk Uy (Kon Tum) là các dự án cấpbách, bảo đảm an toàn các hồ chứa nước và số vốn bố trí chỉ đủ hoàn vốn đã ứngvà thanh toán khối lượng đã hoàn thành đến điểm dừng kỹ thuật để đảm bảo antoàn công trình. Đề nghị được thông báo kế hoạch vốn năm 2012. Kính đề nghị BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước Trung ương chấp thuận và sớmthông báo vốn cho các chủ đầu tư thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Vụ, Tổng cục, Cục;
- Thanh tra, Văn phòng Bộ;
- Trung tâm TH-TK;
- Lưu VT, KH.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 212/BNN-KH thông báo danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển