BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/BVHTTDL-VP
V/v vướng mắc nhập khẩu văn hóa phẩm

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Các Doanh nghiệp nhập khẩu phim.

Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp về việc vướng mắctrong khi làm thủ tục nhập khẩu phim tại cơ quan Hải quan theo quy định tạiThông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướngdẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hànghóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóavới nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiếnnhư sau:

Hiện nay tất cảcác phim nhập khẩu là phim chưa được kiểm duyệt nội dung, do đó chỉ được coi làphim mẫu chưa được phát hành phổ biến tại Việt Nam. Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch thống nhất áp dụng việc cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm là phim theo quyđịnh tại Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về quản lýxuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệpphải thực hiện việc nộp thuế nhập khẩu văn hóa phẩm theo các quy định hiện hành.

Đề nghị cơ quanHải quan phối hợp giải quyết thủ tục nhập khẩu cho các doanh nghiệp, đơn vịnhập khẩu phim được nhanh chóng, thuận tiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Chi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VHP, LN(100).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tô Văn Động