BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 212/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn chi phí lập quy hoạch chung đô thị (quy mô đô thị loại II)

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Trả lời văn bản số 03/SXD-KTQH ngày 05/01/2012 của Sở Xâydựng tỉnh Trà Vinh đề nghị giải đáp vướng mắc trong việc tính toán chi phí lậpquy hoạch chung đô thị (quy mô đô thị loại II), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Trường hợp, định mức chi phí lập quy hoạch chung cho thànhphố loại đặc biệt, loại I và loại II quy định tại Bảng số 6 Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30/9/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lýchi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị không phù hợp, Sở Xây dựng tỉnhTrà Vinh chỉ đạo lập dự toán chi phí theo hướng dẫn tại Phần II Phụ lục Thôngtư số 17/2010/TT-BXD ; hoặc vận dụng định mức chi phí lập quy hoạch chung chothành phố loại III và các quận của đô thị đặc biệt ở Bảng số 6 Thông tư này đểtính toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung thành phố Trà Vinh với quy mô dânsố lập quy hoạch đến năm 2020 khoảng 300.000 người.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh hướng dẫn,tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTQH, KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn