TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 212/GSQL-GQ3
V/v thủ tục hải quan đối với xe cứu thương qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh

Ngày 15/03/2013 Bộ Giao thông vậntải có công văn số 2099/BGTVT-HTQT đề nghị thực hiện Nghị định thư thực hiệnHiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia đối với đối tượng là xe cứuthương qua lại biên giới được miễn giấy phép liên vận. Về vấn đề này, Cục Giámsát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninhchỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài:

Căn cứ các quy định tại Nghị địnhthư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam - Campuchia, Thông tư số 18/2010/TT-BGTVT ngày 07/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải, các văn bản hướngdẫn liên quan và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn 2099/BGTVT-HTQT (gửi kèm) để thực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải là xe cứuthương quy định tại Quyết định 202/QĐ-TCHQ ngày 29/01/2011 của Tổng cục Hảiquan ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh,nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hảiquan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Vụ HTQT (Bộ GTVT) để biết;
- Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Sở ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn