BTÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 212/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
-
Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam
(Địa chỉ: 88 Đồng Khởi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 26/11/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9765/CT-TT1 ngày 14/11/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về ưu đãi thuếTNDN đi với Chi nhánh Công ty Pepsico ViệtNam tại Cần Thơ. Tiếp đó, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1912/2014 ngày19/12/2014 của Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam v ưu đãi thuế của Chi nhánh Cần Thơ. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiếncác đơn vị thuộc Bộ Tài chính và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Tại điểm 53 “Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệpdo Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập”, mục VIII, Phần B, Phụ lục A Danhmục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và điểm 55 “Các khu công nghiệp được thành lập theoQuyết định của Thủ tướng Chính phủ” thuộc Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn, Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị địnhsố 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Tại điểm b khoản 2 Điều 34 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Mức thuế suất 15% áp dụngtrong thời gian 12 năm, kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:b) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộcDanh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàncó điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thunhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sởkinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mụclĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điềukiện kinh tế - xã hội khó khăn.”.

Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày14/02/2007 của Chính phủ quy định: “Điều 36. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động cóđầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cảithiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn, giảm thuếcho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại như sau: 4. Được miễn 03 nămvà giảm 50% số thuế phải nộp cho 05 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vàongành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địabàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hộikhó khăn.”.

Tại điểm 1 Mục V Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày23/11/2007 của Bộ Tài chính quy định: “1. Cơ sởkinh doanh tự xác định các điều kiện ưu đãi thuế,mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ (-) vàothu nhập chịu thuế.

Cơ quan thuế khi kiểm tra, thanh tra đối với cơ sở kinhdoanh phải kiểm tra các điều kiện hưởng ưu đãi thuế, sốthuế cơ sở kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế, số lỗ cơ sở kinh doanh được trừvào thu nhập chịu thuế theo đúng điều kiện thựctế mà cơ sở kinh doanh đáp ứng được. Trường hp cơ sở kinh doanh không đảmbảo các điều kiện để áp dụng thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, nộp thuế điều chỉnhvà bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định hiệnhành.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Pepsico Việt Nam đượcthành lập từ năm 1991, đến năm 2007 Công ty cóthành lập chi nhánh TP Cần Thơ (theo Giấy chứngnhận đầu tư số 411043000316 ngày 27/09/2007 do UBND TP HCM cấp ln đầu).Như vậy, Chi nhánh Công ty PepsiCo Việt Nam tại Cần Thơ thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Cần Thơ - Pepsico Việt Nam hoạt động từ tháng01/2008 và đi chiếuvới các điều kiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 và khoản 4 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ thìChi nhánh này không đáp ứng được điều kiện hưởngưu đãi thuế TNDN đối với cơ sở mới thành lậpnhư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư mà thuộc diện ưu đãi đầu tư mở rộng theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ và được miễn giảm thuếTNDN cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tưmang lại: miễn 03 năm số thuế phải nộp và giảm 05 năm tiếp theo (không ưu đãi về thuế suất).

Tuy nhiên, Giấy chứng nhận đầu tư số 57221000042 do Ban Quảnlý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cấpngày 24/01/2008 cho Chi nhánh Pepsico Việt Namtại Cần Thơ được hưởng ưu đãi theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư. Do vậy, đề nghị Công ty TNHH Nước Giải khát SuntoryPepsico Việt Nam trao đổi với cơ quan cấp phép về việccấp giấy chứng nhận đầu tư chưa phù hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và đề nghị Cục Thuếcăn cứ vào điều kiện thực tế đáp ứng của đơn vị đểhướng dẫn đơn vị theo quy định.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
-
Vụ CST; Vụ PC-BTC;
-
Vụ PC-TCT;
-
Lưu: VT, CS(3b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ
TNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn