BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2120/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015.

Kính gửi: Công ty cổ phần xây lắp và vật liệuxây dựng Khánh Hòa

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015 củaCông ty cổ phần xây lắp và vật liệuxây dựng Khánh Hòa đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Bộ Xâydựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dunghợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan áp dụng chohợp đồng.

Đối với hợp đồng nêu tại văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015, theo thỏathuận của hợp đồng thì về nguyên tắc giá hợp đồng được điều chỉnh khi nhà nước thayđổi giá các loại nguyên vật liệu do nhà nước quản lý giá đối với khối lượngthực hiện từ tháng 01/2006 đến tháng 06/2007. Chủ đầu tư, Nhà thầu thương thảoxác định giá trị điều chỉnh và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyếtđịnh.

Về đề nghị thanh toán chi phí bảo vệ công trường trong thờigian dừng thi công của hợp đồng nêu tại văn bản số 35/CTCP ngày 20/7/2015:

+ Đối với khoảng thời gian dừng thi công theo yêu cầu củaChủ đầu tư để di dời trạm biến áp từ tháng 01/2006 đến tháng 07/2006, nhà thầucó thể đề nghị Chủ đầu tư thanh toán chi phí bảo vệ công trường nếu thực tế cóthực hiện;

+ Đối với khoảng thời gian dừng thi công từ tháng 08/2007đến tháng 12/2009, với lý do như đã trình bày tại văn bản số 35/CTCP ngày20/7/2015 củaCông tycổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa là chưa đủ cơ sở để đề nghị Chủđầu tư thanh toán; các bên cần phải xem xét trên tổng thể thỏa thuận của hợpđồng, các biên bản cũng như các thỏa thuận khác trong quá trình thực hiện hợpđồng để xác định nguyên nhân, trách nhiệm của mỗi bên đối với việc kéo dài tiếnđộ.

Công ty cổ phần xây lắp và vật liệu xây dựng Khánh Hòa căncứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh