BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2120/TCT-PCCS
V/v: vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 800/CT-TTr2 ngày 04/5/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận hỏi về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2 Công văn số 8585/BTC-TCT ngày 08/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế hướng dẫn:“Tổ chức, cá nhân kinh doanh có hành vi ghi sổ kế toán không đúng quy định của chế độ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn… nhưng sau khi cơ quan thuế nhắc nhở, tổ chức, cá nhân tự điều chỉnh, xác định lại số thuế phải nộp… thì không xác định là hành vi trốn thuế…” chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh đã phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán và trên báo cáo tài chính đã gửi cơ quan thuế theo đúng quy định. Đối với cơ sở kinh doanh tháng 10/2005 xuất 02 hóa đơn GTGT để bán hàng hóa theo đúng quy định và liên 2 đã giao cho khách hàng nhưng không ghi sổ kế toán, không kê khai thuế, đến tháng 01/2007 cơ quan thuế kiểm tra phát hiện thì xác định là hành vi trốn thuế do để ngoài sổ sách kế toán số liệu kế toán làm giảm số thuế phải nộp (điểm 1a, Mục IV B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính). Trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm lần đầu và đã thành thật nhận thấy hành vi vi phạm của mình, đã kịp thời điều chỉnh, khắc phục hậu quả thì được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương