BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2120/TCT-TS
V/v: Chính sách Thuế nhà đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời Công văn số 1422/CT-TTHT ngày 30/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về vướng mắc chính sách thuế nhà, đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1b, Mục I, Thông tư số 83TC/TCT ngày 07/10/1994 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế nhà đất quy định đối tượng chịu thuế nhà đất như sau:

“1/ Đối tượng chịu thuế đất là đất ở, đất xây dựng công trình (không phân biệt đất có giấy phép hay không có giấy phép sử dụng).

b. Đất xây dựng công trình là đất xây dựng các công trình công nghiệp, khoa học kỹ thuật, giao thông, thủy lợi…, không phân biệt công trình đã xây dựng xong đang sử dụng, đang xây dựng hoặc đất đã được cấp giấy phép nhưng chưa xây dựng hoặc dùng làm bãi chứa vật tư, hàng hóa…”.

Tại điểm 1.a mục IV Thông tư 83TC/TCT nêu trên quy định tạm miễn thuế đất đối với: “Đất xây dựng trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội, công trình văn hóa, đất chuyên dùng vào mục đích quốc phòng và an ninh”.

Do đó, phần diện tích đất được giao làm giếng bơm và hành lang bảo vệ nguồn nước thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà, đất theo quy định tại pháp luật thuế nhà, đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương