VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2120/VPCP-KTN
V/v cân đối than cho sản xuất, cung ứng than cho sản xuất điện và một số kiến nghị

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
- Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (công văn số 6277/TKV-KH ngày 12 tháng 11 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 605/BTNMT-ĐCKS ngày 02 tháng 3 năm 2011), Công Thương (công văn số 12255/BCT-CNNg ngày 03 tháng 12 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9279/BKH-KTCN ngày 28 tháng 12 năm 2010), của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4773/UBND-CN ngày 07 tháng 12 năm 2010) về việc cân đối sản xuất, cung ứng than cho sản xuất điện và một số kiến nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc giao phần tài nguyên than còn lại ở Vùng Đông Bắc cho Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam. Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam làm việc cụ thể với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xác định khu vực, khoanh diện tích, tọa độ còn lại tại vùng than Đông Bắc, hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành của pháp luật về khoáng sản, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Việc cấp Giấy phép khai thác than tại khu vực Quảng Ninh và đồng bằng sông Hồng cho Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3479/VPCP-KTN ngày 25 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ. Về xây dựng và điều hành kế hoạch khai thác than dao động trong khoảng +-15% công suất mỏ theo Giấy phép, cần tuân thủ theo công suất xác định trong giấy phép khai thác mỏ được cấp, trường hợp cần thiết, Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định.

3. Việc thăm dò đánh giá tài nguyên để đầu tư dự án thử nghiệm công nghệ khai thác than tại bể than đồng bằng sông Hồng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1617/VPCP-KTN ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

4. Về việc sử dụng than trong nước cho các dự án điện, Bộ Công Thương sớm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 299/TB-VPCP ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng biểu đồ phụ tải xác định cụ thể từng nhà máy nhiệt điện sử dụng than nội địa hoặc than nhập khẩu, trình Thủ tướng Chính phủ.

5. Về giá than cho điện theo cơ chế giá thị trường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 167/CĐ-TTg ngày 11 tháng 2 năm 2011, công văn số 514/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 5 năm 2010 và Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTTH, ĐP;
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5) Tài.28

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý