BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2121/LĐTBXH-TL
V/v: Quyết toán quỹ tiền lương thực hiện 2002 đối với Cty Đường Quãng Ngãi

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Trả lời công văn số 1722/BNN-TCCB ngày 02/7/2003 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1/Công ty Đường Quảng Ngãi là đơn vị sản xuất, kinh doanh hạch toán độc lập trực thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc quyết toán quỹ tiền lương theo đơn giá thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

2/Về việc xử lý quỹ tiền lương thực hiện năm 2002, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

Theo thông báo của Công ty năm 2002, mặc dù sản lượng tăng 18% nhưng do đơn giá đường của toàn ngành nói chung và của Công ty Đường Quảng Ngãi nói riêng giảm làm cho doanh thu của Công ty giảm trong khi đó chi phí về chênh lệch tỷ giá và lãi vay, khấu hao, chi phí mua nguyên vật liệu... không giảm nên sản xuất, kinh doanh của công ty phát sinh lỗ 15,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực hiện năm 2002, thì cường độ lao động của người lao động không giảm, năng suất lao động tính bằng hiện vật bình quân vẫn tăng. Tiền lương bình quân theo đơn giá chưa cao (khoảng 809.000 đồng/tháng, riêng sản xuất đường khoảng 617.000 đồng/ tháng), vì vậy để ổn định đời sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác và khuyến khích Công ty Đường Quãng Ngãi phát triển sản xuất, phấn đấu giảm lỗ, tiến tới có lãi, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn nói trên.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội trả lời để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng