BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/BKHĐT-KTDV
V/v triển khai Đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số KKTCK để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2013-2015”

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Ninh; Lạng Sơn; Lào Cai; Hà Tĩnh; Quảng Trị; Kon Tum; Tây Ninh và An Giang

Ngày07/11/2012, tại văn bản số 2074/TTg-KTTH của Văn phòng Chính phủ, Thủtướng Chính phủ đã phê duyệt Đ án “Ràsoát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầutư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015”, theo đó, tronggiai đoạn 2013-2015, chọn tám (08) khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tưphát triển từ nguồn ngân sách nhànước, gồm:

a) Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

b) Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn;

c) Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai;

d) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh;

đ) Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh QuảngTrị;

e) Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum;

g) Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh;

h) Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang.

Cũng theo văn bản nói trên, trong số tám (08) khu kinh tế cửa khẩu nêu trên, cần xácđịnh mức độ và thứ tự ưu tiên đầu tư giữa các khu; lựa chọn các hạng mục côngtrình có nhu cầu cấp thiết của từng khu để tập trung đầu tư nhằm phát huy nhanhhiệu quả hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu này.

Để triển khai Đề án nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềnghị Quý y ban báo cáo đánh giá tìnhhình hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn kể từ khi thành lập đếnnay theo một s nội dung sau:

Tình hình thực hiện cơ chế, chính sách đối với Khukinh tế cửa khẩu

Tình hình thực hiện các chính sách ưu đãi đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu;các vấn đề về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; kho ngoại quan, cửahàng miễn thuế, khu phi thuế quan... theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế,Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 2/3/2009 và Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày10/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối vớikhu kinh tế cửa khẩu và các văn bản pháp luật có liên quan, trong đó nêu rõ nhữngđiểm tích cực và những vướng mắc, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Tình hình hoạt động, thu hút đầu tư của Khu kinh tế cửa khẩu

- Tình hình hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu bao gồm quy mô, dân số,lao động, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, thu ngân sách, số lượng doanh nghiệpvà hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh, kho ngoại quan, cửa hàng miễnthuế, khu phi thuế quan. Trườnghợp Khu kinh tếcửa khẩu đã xây dựng và triển khai hoạt động của khu phi thuế quan, đề nghị báocáo cụ thể tình hình hoạt động của khu phi thuế quan (khu thương mại - côngnghiệp, khu bảo thuế) trong Khu kinh tế cửa khẩu.

- Tình hình thu hút và triển khai các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịchvụ từ khi thành lập Khu kinh tế cửa khẩu đến nay (số lượng dự án, tổng số vốnđăng ký và thực hiện).

- Đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế - xã hội do các dự án mang lại (mặtđược, chưa được, nguyên nhân).

- Cung cấp thông tin theo biểu mẫu kèm theo (Biểu số 1).

3. Công tác quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu

Tình hìnhtriển khai công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết các phân khu chứcnăng trong Khu kinh tế cửa khẩu (nêu rõ số quyết định phê duyệt, cơ quan phê duyệt, thời gian phê duyệt...).

4. Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu

- Tình hình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách Trung ương và các nguồnvốn khác (ngân sách địa phương, doanh nghiệp...) để phát triển cơ sở hạ tầngKhu kinh tế cửa khẩu từ khi thành lập đến nay.

- Đánh giá kết quả, hiệu quả kinh tế - xã hội do các dự án mang lại (mặtđược, chưa được, nguyên nhân).

- Danh mục các dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu đã vàđang triển khai (Biểu số 2 và Biểu số 3).

- Danh mục dự án, công trình cấp thiết cần tập trung đầu tư của Khukinh tế ca khẩu (Biểu số 4).

5. Những kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách

Báo cáo xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tếdịch vụ) trướcngày 20/4/2013 để tổng hợp,triển khai các bước tiếp sau.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác chặtchẽ của Quýy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
VT, KTDV

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hiếu


BIỂU SỐ 1

BÁO CÁO CHUNG VỀ TÌNH HÌNHHOẠT ĐỘNG CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN
(Kèm theo côngvăn số 2121/BKHĐT-KTDV ngày 03 tháng 4 năm 2013)

STT

Nội dung

Giai đoạn 1996-2000

Giai đoạn 2001-2005

Giai đon 2006-2010

Thực hiện 2011

Thực hiện 2012

Tng s

Trong đó, 2000

Tổng số

Trong đó, 2005

Tổng số

Trong đó, 2010

1

Diện tích khu kinh tế cửa khu (ha)

2

Dân s của khu kinh tế cửa khẩu

3

S lao động trong khu KTCK

4

Kim ngạch xuất nhập khẩu (USD)

+ Xuất khẩu

+ Nhập khẩu

5

Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu qua khu KTCK

- Xuất khẩu

+ Mặt hàng A (khối lượng và trị giá)

+ Mặt hàng B (khối lượng và trị giá)

……………………………….

- Nhập khẩu

+ Mặt hàng A (khối lượng và trị giá)

+ Mặt hàng B (khối lượng và trị giá)

……………………………………..

6

Sô lượt người xut nhập cảnh (lượt người)

+ Xut cảnh

+ Nhập cảnh

7

S phương tiện xut nhập cảnh (lượt xe)

+ Xut cảnh

+ Nhập cảnh

8

Thu ngân sách qua khu kinh tế cửa khu (VND)

+ Thuế xuất nhập khẩu

+ Thuế và phí khác

9

S doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn khu KTCK

10

Số hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn khu KTCK

11

Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu KTCK

- Dự án thu hút vn đầu tư nước ngoài

+ Số lượng dự án (dự án)

+ S vn (USD)

- Dự án thu hút vn trong nước

+ Số lượng dự án (dự án)

+ S vn (USD hoặc VND)

BIỂU SỐ 2

BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞHẠ TẦNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN TỪ KHI THÀNH LẬP ĐẾN HẾT NĂM 2010
(Kèm theocông văn số2121/BKHĐT-KTDV ngày 03 tháng4năm 2013)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lc thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Trong đó, Vốn NS TW

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

TNG SỐ

1

D án A

2

D án B

3

………….

4

…………

5

………….

BIỂU SỐ 3

BÁO CÁO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỞ HẠ TNG KHU KINH TẾ CỬA KHU TRÊN ĐỊABÀN TỪ NĂM 2011 TRỞ ĐI
(Kèm theocông văn số2121/BKHĐT-KTDVngày 03 tháng4năm 2013)

TT

Danh mục dự án

Dự án nhóm (A/B/C)

ĐịađimXD

Nănglựcthiếtkế

ThờigianKC - HT

Quyết định đầu tư

Tổng mức đầu tư (lần điu chnh cuối cùng)

Lũykế giá trị khối lượng hoàn thành đến 31/12/2010

Lũykế vốn đã giải ngân, thanhtoán đến 31/01/2011

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Ghi chú

Sốquyếtđịnh;ngày,tháng,nămbanhành

TMĐT

Kế hoạch giao

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2011 đến hết 31/12/2011

Gii ngân từ 01/01/2011 đến 31/01/2012

Kế hoạch giao

Khối lượng thực hiện từ 01/01/2012 đến hết 31/12/2012

Gii ngân từ 01/01/2012 đến 31/01/2013

Kế hoạch giao

Ước khối lượng thực hiện từ 01/01/2013 đến hết 31/12/2013

Ước giải ngân từ 01/01/2013 đến 31/01/2014

Tng s (tất cả các nguồn vn)

Trongđó:NST W

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

Tổng số (tất cả các ngun vn)

Trongđó:NSTW

NSĐP

Ngunvốnkhác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

TỔNG S

1

Dự án A

2

Dự án B

3

…….

BIỂU SỐ 4

DANH MỤC D ÁN, CÔNG TRÌNH CP THIẾT CN TẬP TRUNG ĐẦU TƯ CỦA KHU KINH TẾ CỬA KHẨU
(Kèm theo công văn số
2121/BKHĐT-KTDV ngày 03 tháng4năm 2013)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Tổng mức đầu tư

Trong đó,
Vốn NS TW

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

TNG S

1

Dự án A

2

Dự án B

3

………….

4

………….

5

………….