BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2121 TCT/NV5
V/v thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng ở nước ngoài và doanh nghiệp Chế xuất

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Trả lời văn thư không số đề ngày 30/05/2003 của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động xây dựng ở nước ngoài và cho doanh nghiệp chế xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Đối với công trình xây dựng Nhà máy FIGLA Việt Nam:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 11448 TC/TCT ngày 29/11/2001 của Bộ Tài chính thì Tổng Công ty xây dựng Hà Nội được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% đối với doanh thu từ công trình xây dựng này. Để được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%, Tổng Công ty phải có đầy đủ các hồ sơ, chứng từ theo hướng dẫn tại Điểm 2 công văn số 11448 TC/TCT nêu trên.

Từ ngày 1/10/2002, điều kiện và hồ sơ để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và của doanh nghiệp chế xuất được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2, Mục III Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

- Đối với công trình xây dựng Nhà máy CHANGSIN:

Do Công ty TNHH Changsin Việt Nam hoạt động theo quy chế Khu công nghiệp, khu chế xuất (không phải là doanh nghiệp chế xuất) nên việc xây dựng công trình Nhà máy Changsin không được coi là hoạt động xuất khẩu, không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với doanh thu từ công trình này. Công ty Đầu tư và phát triển xây dựng phải áp dụng thuế suất thuế GTGT theo quy định, kê khai và nộp thuế GTGT theo mức thuế suất đó.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội biết và đề nghị Tổng Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến